Във връзка със засиления медиен и обществен интерес по отношение на профилактичните прегледи, провеждани от общопрактикуващите лекари, Министерството на здравеопазването изразява следната позиция:

В Закона за здравето (чл. 209), в сила от 1 януари 2005 г., са заложени санкции за пациентите, които не се явяват на задължителен профилактичен медицински преглед, изследване или имунизация. Глобата е от 50 до 100 лв. В закона е предвидено за тези нарушения да се издават актове, съставени от държавни здравни инспектори или длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция, който определя и наказателните постановления. Към момента обаче няма разписан подробен механизъм за установяване на тези нарушения, поради което регионалните здравни инспекции не могат да изпълняват вменените им законови задължения.

Настоящото ръководство на Министерството на здравеопазването предвижда ревизиране на тези текстове и предложение на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. По този начин ще бъдат въведени нужните корекции и допълнения, за да се прецизират наличните механизми за контрол, които да влязат ефективно в действие или да се заменят с нови.

Убедени сме, че налагането на санкции не е водещ механизъм за провеждане на политики в сферата на здравеопазването. Изразените различни мнения и предложения от членове на ръководния екип на МЗ по конкретната тема през последните дни, само ще помогнат за формирането на работещ модел за повишаване обхвата на профилактичните прегледи сред здравноосигурените пациенти. Това включва въвеждане на профилактичен календар, който да регламентира сроковете и периодичността на прегледи и изследвания на рисковите групи пациенти, обособяване на фонд „Обществено здраве“ за профилактика и превенция, реализиране на Национални програми.

Министерството на здравеопазването ще извърви своя път отговорно, като участва в този дебат и предложи законови промени за неговото решаване.

Източник: Министерство на здравеопазването