Всички публикации, имащи за цел: да дадат мнение; да изтъкнат ползи/вреди за конкретна тема, да бъдат в помощ за решение на даден проблем свързан с детското здраве.