България е сред страните с най-висока заболеваемост и смъртност от COVID-19 в света. Това констатира доклад на Сметната палата за реакцията на страната ни по време на пандемията. От там посочват, че за лошия резултат спомага липсата на ефективна ваксинационна кампания – независимо от достатъчните количества и възможности за свободен избор на ваксина, страната отчита бавен процес на ваксиниране и едва около 30 процента ваксинално покритие. 

Одитът на сметната палата взима предвид периода от 1 февруари 2020 г. до 31 декември 2021 г.

Друг важен извод от направения одит е, че в началото на пандемията от COVID-19, в резултат на строгите противоепидемични мерки, е постигнато значително по-ниско равнище на извънредна смъртност в България в сравнение със средната за ЕС. През 2021 г. се наблюдава обратната тенденция – средната извънредна смъртност в България значително надхвърля тази в ЕС.

Отчетените от МЗ разходи за предотвратяване на разпространението и лечението на COVID-19 са общо около 1,4 млрд. лева, като приблизително 50% от средствата са разходвани за подкрепа на персонала.

От сметната палата отправят и 11 препоръки до министъра на здравеопазването, по които трябва да бъдат предприети мерки за изпълнението ум, а Сметната палата да бъде уведомена писмено за това до края на октомври 2024 г. Една от най-важните препоръки е осигуряването на стандартизирано качество на оказваната медицинска помощ и защитата на правата на пациентите, хоспитализирани в клиниките и отделенията по анестезиология и интензивно лечение в лечебните заведения за болнична помощ. Сред останалите препоръки са: Извършване на оценка на въздействието на прилаганите законови и подзаконови нормативни актове по време на пандемията, осигуряване на готовност за действия при бъдещи пандемии, анализ на отговорността на РЗИ и натовареността и обезпечеността на тези органи.

Целият доклад може да видите тук. Ето и линк:https://www.bulnao.government.bg/media/documents/OD_COVID_19-Zdrave_0224.pdf