НЗОК ще дава информация за здравноосигурителния статус на гражданите, осигуряващи се в чужбина. Това съобщават от пресцентъра на Фонда. Новата електронна услуга ще може да бъде ползвана от договорните партньори на Касата в случаите, когато предоставят медицински услуги на осигурените в други държави граждани. А за да се възползват от новата услуга гражданите трябва да са регистрирани в системата на НЗОК с удостоверителен документ по правилата за координация на системите за социална сигурност (ПКССС). В резултат от изпълнението на справката договорните партньори на НЗОК получават информация относно наличието или не на права по реда на ПКССС.

Новата услуга се достъпва на интернет страницата на НЗОК – https://reports.nhif.bg/R3/ с номер и дата на удостоверителния документ на лицето.

 НЗОК напомня на своите договорни партньори, че за всеки гражданин, осигурен в държава членка на Европейския съюз (ЕС), страна от  Европейското икономическо пространство (ЕИП), Конфедерация Швейцария или  Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, който се нуждае от спешна и неотложна медицинска помощ в България, т.е. всяка помощ, която не може да се отложи до планираното му завръщане в  страната, в която живее, са валидни разпоредбите на българското здравноосигурително законодателство.

Необходимата  медицинска помощ се получава срещу представяне на съответен европейски формуляр, или на национален документ, доказващ регистрацията на осигурения в другата държава гражданин в българската здравноосигурителна система. Необходимо е да се има предвид, че всяко лице, упражняващо легална трудова заетост и/или пребиваващо легално на територията на ЕС, страна от ЕИП, Конфедерация Швейцария, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, подлежи на социално и/или здравно осигуряване в държавата по легалното му пребиваване и/или работа. Следователно, независимо от гражданството на лицето, то може да бъде осигурено в някоя от държавите на ЕС, страна от ЕИП, Конфедерация Швейцария, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Български гражданин, работещ легално, например във Франция, е френско осигурено лице, независимо от наличието на български Единен граждански номер (ЕГН). При лечение на територията на България той следва да бъде третиран като здравноосигурено  лице и получената медицинска услуга следва да се отчете с френския му осигурителен номер. Аналогична е ситуацията за граждани на трети страни (различни от държавите от ЕС, страна от ЕИП, Конфедерация Швейцария, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия), които легално живеят и работят на територията на ЕС, страна от ЕИП, Конфедерация Швейцария, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

В случай на възникнали въпроси относно представен от чуждо осигурено лице удостоверителен документ по ПКССС, договорните партньори могат да потърсят съдействие от съответната Районна здравноосигурителна каса или от Централно управление на НЗОК.