Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до служебния министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев във връзка с публикувания  за обществени консултации проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на ТЕЛК и НЕЛК, в което посочва нерешени проблеми и настоява за намиране на адекватните им отговори. 

„Макар и с приетите промени в Закона за хората с увреждания и Закона за здравето да беше намерено, макар и частично, решение на проблемите, свързани със забавяне на редовното преосвидетелстване, то в останалите случаи, например с първичното освидетелстване, преосвидетелстването по повод влошено състояние, както и при временна неработоспособност и процедурата на обжалване, проблемът остава нерешен. За съжаление, това в голяма степен се отнася и за особено уязвима група, каквато са децата с увреждания, предвид недостига на специалисти по детски болести към съставите на ТЕЛК“, пише проф. Ковачева.

На първо място омбудсманът посочва, че предложението НЕЛК да не връща решението на ТЕЛК за повторно разглеждане повече от веднъж без съмнение ще доведе до ускоряване на процедурите по обжалване.

Тя акцентира и върху липсата на достатъчна квалификация и опит на лекарите в новосформираните комисии за извършване на оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степенна увреждане на лицата, което също е предпоставка за влошено качество на експертизата с произтичащото от това увеличаване на случаите на обжалване от страна на заинтересованите лица и органи.

Друг проблем, по който омбудсманът очаква решение, е функционалността на Информационна база данни за всички лица, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане (ИБД), електронното здравно досие в Национална здравна информационна система (НЗИС) и съдържащата се в тях информация, включително за реда и начина на въвеждане (дигитализирането) на медицински документи.

 В становището си тя повдига и въпросът за  санкциите при неспазване на разпоредбите на ПУОРОМЕРКМЕ и настоява за задълбочено обсъждане, предвид досегашната практика ТЕЛК да не се съобразяват с нормативните разпоредби.

Становището тук: https://www.ombudsman.bg/bg/n/ombudsmanat-ustroystveniyat-pravilnik-osta-2051