ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ
В ИГРАТА „PLAY HEALTHY С VARRIO SPORT”
НА „CODE Media & Entertainment Group”

 

Настоящите Общи условия определят параметрите на провеждане на Играта „Play Healthy с Varrio Sport” („Играта“) и уреждат взаимоотношенията на Организатора с физическите лица („Участници“), включили се доброволно в нея. С участието си в Играта Участниците в нея приемат условията на изложените по-долу Общи условия и правила за участие в Играта („Общи условия“).

Общите условия са достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на CODE Health, на следния адрес – https://codehealth.bg/

Организацията и провеждането на Играта се осъществява в сътрудничество с: VARRIO SPORT 

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

1. Организатор на Играта е „КОД Медия енд Ентъртейнмънт Груп“ ООД, учредено и регистрирано съгласно законите на Република България, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 205497750 със седалище и адрес на управление в гр.София, ул. „Емил Берсински“ №12. Дружеството се представлява от управителите. Тук описаното търговско дружество ще се споменава по-долу за краткост като „Организатор“.

2. Играта се провежда онлайн и популяризира посредством платформите Instagram и Facebook, ефира на телевизия CODE Health, както и на страницата на CODE Health на следния адрес – https://codehealth.bg/

2.1. Общите условия на платформата Instagram могат да бъдат намерени на следния адрес, като Организаторът апелира към Участниците да се запознаят с тях – https://help.instagram.com/581066165581870.

Организаторът не носи отговорност за промяна в тяхното съдържание.

 ОТГОВОРНОСТ

3.  Настоящите Общи условия и правила за участие са задължителни за всички Участници в Играта, като приемането и спазването им представлява условие за участие в нея.

4.  С факта на регистрацията си за Играта всеки Участник потвърждава, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия и Правила за участие

5. Организаторът носи отговорност за провеждането и организацията на Играта съгласно настоящите Общи условия.

6. Организаторът не носи отговорност за:

– вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на Участниците в Играта;

– за трудности и/или невъзможност за участие в Играта, които се дължат на технически или други причини, извън контрола, който той може да упражни;

7. В случай на форсмажорни обстоятелства или на погиване на вещта/вещите, представляваща/и Наградата, Организаторът не може да бъде държан отговорен за това. В този случай, неговото задължение за прехвърляне на Наградата на Победителя отпада.

ПЕРИОД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

  1. Играта се провежда в периода 00:00 ч. на 24.02.2023г. до 00:00 ч. на 10.03.2023г. („Период на Играта“).
  2.  Организаторът си запазва правото да променя или удължава периода на провеждане на Играта, за което участниците ще бъдат уведомени своевременно чрез съобщение на интернет страницата по т.2.2

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА


10. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно, пълнолетно физическо лице с местоживеене в Република България;

11. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора и/или за негови подизпълнители, на които е възложено изпълнението на услуги свързани с провеждане на Играта.

12. Участието в Играта е обвързано с отговаряне на въпроси, последване (subscribe; follow) на профилите на Code Health TV и Varios Sport в Instagram

13. Участието в Играта е обвързано с приемането на настоящите Общи условия и Правила за участие.

14. Участниците трябва да имат регистриран профил в платформата Instagram, чрез която ще се изтеглят наградите на принципа на т.нар. giveaway.

15. Участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване на шанса за спечелване на награда, не се допуска. Участниците, които прибягнат до тях, ще бъдат изключени от играта.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА


16.Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила и което в периода на провеждане на Играта е:
– последвало профила на “ Code Health TV и Varios Sport ” в Instagram;
– тагнало двама свои приятели в поста на играта в Instagram


17. За валидно участие се счита кумулативното изпълнение на всички условия от Правилата за участие и при пълно спазване на настоящите Общи условия.


18. С участието си в Играта Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в Играта.

19. Всеки участник има право на еднократно участие в Играта от своя профил.

НАГРАДА

20. При участие в Играта и в съответствие с настоящите Общи условия и Правила за участие, всеки от Участниците има възможност да спечели някоя от следните награди:

1. 3бр. Аптечки Соло – https://www.varriosport.bg/aptechka-solo-firstaidbg

2. 2 бр. Бутилки BRP free Camelbak Pivot – една в цвят Leaf и една в Цвят Cloud – https://www.varriosport.bg/butilka-camelbak-pivot-750ml

3. 2 бр. Smartshaker – един бял и един син – https://www.varriosport.bg/sheikar-smartshake-original2go-600ml

4. 2 Бр. Спасително термо одеяло – https://www.varriosport.bg/termo-folio-odeyalo
21. Наградите се осигуряват от Организатора и неговия търговски партньор – Varrio Sport.

22. Не се допуска замяна на спечелена награда с друга предметна награда или с паричната й равностойност.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ

23. След приключване на Играта и в срок до 24 часа от приключването й се избира победителят сред участниците в Играта, който отговаря на изискванията й, и е изпълнил условията й.

24. Определянето на победител в Играта се извършва на случаен принцип, чрез специален софтуер през платформата Instagram, определящ печелившите чрез електронен жребий.

25. Имената и/или потребителското име от профила на Участника, избран за Победител, съобразно условията на настоящия раздел, се теглят и обявяват в ефир и, което после се съобщава и на стори в Instagram профила в срок до 24 часа от тегленето, както и чрез другите канали по т.2 от настоящите Общи условия и Правила за участие.

26. Освен обявяването на победителя на страницата в Instagram, Организаторът се свързва с него от профила чрез изпращането на съобщение в платформата.

27. Всеки победител трябва да отговори на изпратеното му съобщение. За данъчни цели могат да бъдат поискани от Победителите и ЕГН, дата на раждане и адрес след получаването на съгласие затова съгласно действащото законодателство в Република България. Това би се изискало с оглед получаването на наградата от Победителите. Ако определеният Победител не се свърже в посочения срок с Организатора, той губи правото си да получи наградата.

28. С изтичането на срока по предходната алинея, първоначалният Победител губи правата си върху наградата и всякакви претенции, които би могъл да има, и Организаторът организира изтеглянето на друг победител сред останалите участници в срок от 48 часа след това.
ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

29. За получаване на наградата Организаторът и Победителят определят доставка до адрес за сметка на Организатора.

30. Всички разноски по получаването на наградата се поемат от Организатора, стига тя да е на територията на Република България.

31. Победителят или трети страни не могат да отправят никакви възражения относно състоянието на Наградата нито преди, нито след получаването й, освен ако има дефект, който я прави негоден за употреба.

32. В случай на въвеждане на извънредни мерки от компетентните държавни органи или на извинителна причина за неявяването на Победителя, водещи до невъзможност за физическото получаване на наградата, срокът за получаването й спира да тече до отмяната на наложените ограничения или отпадане на невъзможността.

33. В случай, че Победителят не се яви да получи своята Награда в срока, определен по-горе, както и при неспазване на условията на Играта, същият няма право да получи Наградата. В този случай Организаторът не носи никаква отговорност за непредоставянето на Наградата, нито за обезщетяване на определения Победител, който не е получил Наградата си.

34. В хипотезата по предходната точка, Организаторът има право да изтегли нов Победител, който ще се изтегли по реда на чл.24.
ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ИГРАТА

35. Организаторът има право, без предупреждение да изключи от Играта Участници:

– които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия и Правила за участие;

– които участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, с или без изричното им знание;

– които са направили коментар, който може да се възприеме като противоречащ на морала или законите на Република България, или такъв, който съдържа нецензурни или порнографски елементи или послания, елементи на насилие, обидни жестове;

– коментар, който може да се счита като дискриминиращ въз основа расов, етнически, полов, религиозен или друг признак;

– който съдържа директно или скрито политическо послание;

– който нарушава или може да доведе до нарушаване на права върху лични данни, авторски и сродни права, права върху интелектуална и индустриална собственост, както и каквито и да било други права и законни интереси на Организатора или трети лица, съгласно българското законодателство;

– както и коментар, който засяга имиджа и доброто име на Организатора и неговите партньори; – който коментар е с неподходящо съдържание с оглед целите на провеждане на Играта.