Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до министрите на здравеопазването и социалната политика Христо Хинков и Иванка Шалапатова,  в което алармира, че пет месеца след последните промени в нормативните документи за хората с увреждания, проблемите им с медицинската експертиза остават.

Поводът за това становище на проф. Ковачева са постъпващите в институцията на омбудсмана многобройни жалби и сигнали от възмутени и отчаяни граждани за нарушени техни права.

            Омбудсманът подчертава, че все още не е прието Постановлението на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ). Това допълнително спъва подобряване дейността на органите на медицинската експертиза.   

Диана Ковачева настоява до започване работата на създадената междуведомствена работна група за изготвяне на необходимите нормативни промени по отношение на медицинската експертиза. 

„Съществено забавяне на експертизата от Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), особено изразено в някои области на страната. Забавянето нарушава права на хора с увреждания, подали заявление-декларация за първично освидетелстване, както и за предсрочно преосвидетелстване, например за влошено състояние, които до постановяване на експертното решение и приключване на административните процедури са лишени от възможността да ползват права на хора с увреждания, когато най-много се нуждаят от тях. Следва да се отбележи и че не всички права могат да бъдат ползвани за минал период“, посочва проф. Ковачева.

Обръща внимание и друг проблем, на който трябва да бъде намерено решение – забавеното издаване и изпращане на експертното решение след обявената дата за разглеждане на административното производство.