Сред основните приоритети на Министерството на здравеопазването е въвеждането на спешна медицинска помощ по въздух.

За целта Министерството на здравеопазването набира кандидати за включване в обучителен курс „Оказване на спешна медицинска помощ по въздух“. Лекарите и медицинските сестри, преминали обучението, ще бъдат включени в дежурства в базите летище „Враждебна“ – София и летище „Долна Митрополия“ – гр. Долна Митрополия. Обученията ще се извършват в Центъра за професионално обучение към Военномедицинска академия – гр. София.

Изисквания към кандидатите: 

  • Лекари с придобита специалност „Анестезиология и реанимация“ или  „Анестезиология и интензивно лечение“;
  • Лекари с придобита специалност „Спешна медицина“ и стаж по специалността минимум 5 години;
  • Лекари-специализанти IV курс по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“;
  • Медицински сестри – с опит минимум 3 години в структура по реанимация и интензивно лечение;
  • Владеене на английски език.

Кандидатите следва да представят:

  • Копие на документ за придобита специалност;
  • За специализантите – документ, удостоверяващ, че кандидатът е специализант по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“;
  • Копие на документ, удостоверяващ професионален опит (ако е приложимо);
  • Копие на документ, удостоверяващ ниво на владеене на английски език;
  • Професионална автобиография.

Подаване на документи:

Кандидатите могат да подават документи в Центъра за административно обслужване на Министерството на здравеопазването (гр. София, пл. „Света Неделя“ 5) или на електронен адрес: Bbotev@mh.government.bg. Срокът за подаване на документи е  до 21.04.2023 г., вкл.

Одобрените по документи кандидати ще преминат медицински преглед и тест за физическа годност в Катедрата по авиационна медицина на Военномедицинска академия. След одобрение ще могат да се включат в обучителния курс за оказване на спешна медицинска помощ по въздух.

Продължителността на обученията ще бъде 15 дни, като се очаква същите да започнат в началото на м. май.