LOTTE Xylitol GIVEAWAY

Искате ли да спечелите не само сладки, но и полезнипродукти от LOTTE Xylitol?

Участвайте в нашия LOTTE Xylitol GIVEAWAY!
Какво трябва да направите?

1. Последвайте @codehealthtv и @lottexylitol

2. Харесайте този пост

3. Тагнете в коментар ваш приятел и отговорете навъпроса

”Кой е любимият ви продукт от асортимента наLOTTE Xylitol?”

Победителят ще бъде изтеглен на 13.05 на случаенпринцип

Успех навсички!

Защо дъвките LOTTE Xylitol са полезни?

Основна съставка на дъвките LOTTE Alpha Xylitol и LOTTE Xylitol НЕ Е аспартам, а полезния естественподсладител ксилитол.

Дъвките LOTTE Alpha Xylitol и LOTTE Xylitol НЕ съдържат аспартам и захар

Ксилитолът в дъвките LOTTE Xylitol е добит откората на финландска бреза, който е признат като най-качествения в света. В своята естествена формаксилитолът се намира в много плодове и зеленчуци, тойсъщо може да бъде извлечен от плодове, гъби, овес, трици, брезова кора. Промишленото производство натова вещество се извършва чрез обработка на дървеснакора или царевични кочани. Ксилитолът с най-добрипоказатели и полезни свойства се извлича от кората нафинландска бреза и не повишава кръвната захар. Дъвките LOTTE Alpha Xylitol и LOTTE Xylitol са с най-висок процент ксилитол от всички дъвки на пазара – 67% / 61 % – Допълнителните ксилитолови гранули в сърцевината на дъвките LOTTE Alpha Xylitol ви даватдопълнителна свежест и охлаждащ ефект

Ксилитолът предпазва зъбите, като убива бактериятаStreptococcus mutans

Ксилитолът при редовен прием намалява образуванетона зъбна плака

Ксилитолът предотвратява появата и образуването накариес от 35 % до 100 % , както и на зъбен камък и плака. Укрепва емайла и подобрява защитните свойствана слюнката.

Ксилитолът е естествен заместител на обикновенататрапезна захар, но с много по-нисък гликемичен индекс. Това го прави подходящ за диабетици и хора, с метаболитни проблеми и наднормено тегло

Ксилитолът е допустим за бременни жени

Официални правила за участие в игра “InstagramGiveaway“ и “Facebook Giveaway”

Организатори на Играта са Code Fashion и Lotte Xylitol

Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 04.05.2021 до13..05.2021 г., включително.

Играта се провежда в платформите Инстаграм и Фейсбук.

Победители ще бъдат двама  – по един за всяка платформа.

Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетнофизическо лице, с постоянен адрес на територията наРепублика България, което отговаря на условията заучастие

Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постояненадрес в Република България. Лица, които са директносвързани с организирането и/или изпълнението наИграта, членовете на семействата им, както и технироднини по права линия, нямат право да участват в Играта.

Награда e пакет с различни видове продукти LotteXylitol

Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчванена наградите

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да:

6.1. Отговаря на условията за участие в Играта и дапритежава валиден профил в платформатаINSTAGRAM и платформата Facebook

6.2. в срока на Играта да са последвали профила наCode Fashion и Lotte Xylitol в INSTAGRAM и харесали страниците на Code Fashion и Lotte Xylitol във Facebook

6.3. в срока на Играта да отбележат един свой приятел в коментар на страницата

6.4. в срока на Играта да коментират с отговор навъпрос в страницата

6.5. След приключване на периода на Играта, наслучаен принцип ще се избеre печеливш

6.6. Печеливш Участниk ще бъдe обявен на страницатав срок до __30_ дни, считано от избирането им. Всекипечеливш Участник следва да предостави наОрганизатора свой валиден адрес за доставка и телефонв срок до 10 дни, считано от обявяване на печелившитеУчастници. Предоставянето на адрес за доставка и телефон на Организатора, следва да стане поелектронен път след като обаждане от Организатора,

6.7. Наградите ще бъдат доставени от Организаторитенапълно безплатно с куриер до всеки печелившУчастник в срок от 45 работни дни. При отсъствие напечелившите Участници на посочения адрес заполучаване при извършване на доставката, на същия щебъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон накуриерската служба, откъдето може да бъде полученанаградата след представяне на документ засамоличност. И в този случай печелившият Участникне дължи никакви парични суми за получаване надоставката. При заявено желание от страна напечелившия Участник, той/тя може да получи наградатаси и лично на адреса на управление на Организатора.след предварителна уговорка с представители наОрганизатора за дата и час на получаване на наградата.

Ограничения

Всеки Участник може да спечели само една награда.

Обща информация за наградите и печелившитеУчастници

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в бройили за други награди. Предоставяне на наградата натрети лица не е разрешено. Организаторът може даизиска от Участниците да потвърдят тяхнатасамоличност, чрез предоставяне на съответнитедокументи. При отказ от страна на печелившияУчастник да потвърди самоличността си, същият губиправото си да получи наградата.

Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

9.1. Че е запознат , приема и се задължава да спазваусловията на настоящите правила на Играта;

9.2. Че отговаря на условията за участие в Играта и е съгласен да участва доброволно в нея;

9.3. Че няма да разкрива, освен в предвидените отзакона случаи, пред трети лица информация заОрганизатора, станала му известна при или по поводучастието му в Играта;

Лични данни

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

10.1. Че доброволно, за целите на участието си в Играта, е предоставил на Организаторите своите личниданни и данни за контакт включително, но не само: INSTAGRAM профил, име и фамилия, електронна пощаи други данни, които могат да представляват „личниданни“ по смисъла на чл. 4. От Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;

10.2. Че е запознат с разпоредбите за защита на личнитеданни на физическите лица по Закона за защита наличните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 наЕвропейския парламент и на Съвета, както и с факта, чеОрганизаторът е администратор на лични данни посмисъла на Закона за защита на личните данни и наРегламента;

10.3. Че е съгласен Организаторите, като спазва всичкизаконови изисквания в областта на защитата на личнитеданни, да събира, съхранява и обработва по смисъла наЗакона за личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, в това число с автоматични средства, личните му данни за целите напровеждането и администрирането на Играта и доставката на спечелените награди.

10.4. Участникът се съгласява, че е съгласенОрганизаторите да разкриват и/или предоставят натрети лица лични му данни, когато това е необходимо запровеждането и/или администрирането на Играта и доставка на спечелените награди.

Гаранции на Организаторите

Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и сеангажират с настоящите правила и се задължават даспазват техните условия и разпоредби. С участието сиУчастниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзкас участието в настоящата Игра.

Настоящите официални правила за участие в Играта саизготвени и приети от Организаторите.